Palvelut

Terapia

Natale tarjoaa sekä yksilö- että pariterapiaa elämäntilanteisiin, joissa omat neuvot eivät riitä. Tarvetta terapiaan voi olla esimerkiksi elämän käännekohdissa ja vastoinkäymisissä tai kun masennus, ahdistus tai erilaiset pelot vaivaavat. Oma tai läheisen sairastuminen taikka omaisen kuolema johtavat monesti ajatukset kriisiin, jota on hyvä käsitellä rauhassa neutraalin ulkopuolisen ammattilaisen kanssa.

Terapiakeskustelussa ammattilaisen kanssa tehdään töitä toivottavien muutosten aikaansaamiseksi. Asiakkaalle terapia on vaativaa henkistä työstämistä. Terapeutti vastaa turvallisesta ja luottamuksellisesta ilmapiiristä ja empaattisesta tuesta prosessin edistymisessä.

Toisinaan tilanne helpottuu jo muutamalla terapiakäynnillä. Joskus elämässä kuormaa on kertynyt enemmän, ja silloin sovitaan pidemmästä terapiasta. Monet kokevat hyväksi käydä tutulla terapeutilla aina silloin tällöin, kun jokin vaihe tuntuu ylivoimaiselta. Terapian tapa ja aika sovitaan yhdessä asiakkaan tilanteen ja toiveiden mukaan.

Yhdessä tavoitellaan sitä, että muutos parempaan tapahtuu mahdollisimman pian.

Yksilöterapian hinta on 80 €/1,5 h ja pari tai kaksi perheenjäsentä yhdessä 115 €.

Pariterapia

Pariterapia

Parisuhde on monille aikuisen elämän tärkein ihmissuhde. Alun perin rakastuminen on avannut kumppanille väylän syvälle minuuteen. Odotamme parisuhteen olevan aina antoisa ja kykenevä elvyttämään arjen muissa kuormituksissa ryytynyttä tunne-elämäämme. Kun voimme huonosti parisuhteessa, on aika harkita pariterapiaa. Usein parit lähtevät liikkeelle vasta akuutissa kriisitilanteessa kun suhteen jatkuvuus on uhattuna. Kannattaa tulla yksin, jos kumppani ei lähde keskusteluavun piiriin. Toinen osapuoli voi liittyä mukaan keskusteluihin myöhemmin. Koska parisuhde on minuutemme oleellinen rakennusaines, eroonkin päädyttäessä on tärkeätä työstää tapahtunutta.

Ensimmäiselle käynnille voi tulla arvioimaan ja kartoittamaan tilannetta, mikä tapa olisi paras. Käyntejä voi jatkaa vaikka yksi kerrallaan päättäen, mutta niistä voidaan sopia myös pidempi, säännöllinen jatkumo. Tällöin terapian vaikuttavuus on parempi. Hinta on 115 €/1½h kerta.

Solmuja parisuhteessa® -parineuvonta

Ns. Solmuneuvonta on 8-9 tapaamiskerran jäsennelty työskentelymalli parisuhteen solmujen avaamiseksi. Malli on kehitetty Parisuhdekeskus Kataja ry:ssä. Tapaamiskerrat ajoitetaan asiakasparin kanssa yksilöllisesti sovittaen muuhun arkeen. Toivottavaa on, että tapaamiset ovat noin kahden viikon välein. Tapaamiset kestäävät kaksi tuntia.

Jokaisella tapaamiskerralla on oma aiheensa, joiden käsittely muodostaa ristiriidan ratkaisuprosessin. Ensin tarkastellaan kriisin taustaa: miten tähän on tultu? Yhteistä historiaa käsitellään tosiasioiden, tunteiden ja seksuaalisuuden näkökulmista. Kun pari ymmärtää näitä enemmän, voi suuntautua tulevaisuuden ratkaisemiseen tahtomisen ja yhdessä tehdyn toimintasopimuksen avulla. Neuvonnan alussa ei tarvitse tietää, jatkuuko yhteinen matka vai ei, vaan juuri sitä työstetään tapaamisissa ja niiden välillä.

Solmuja parisuhteessa® -tapaamisiin kuuluu yksilötehtäviä ja toiminnallisia harjoituksia vuorovaikutustaitojen parantamiseksi. Pääpaino on kuitenkin keskustelulla. Kahden tunnin tapaamisten lisäksi aikaa on annettava myös kotona harjoitteluun ja tehtävien tekemiseen yksin sekä pulmien pohtimiseen. Mitä enemmän itse antautuu asioiden työstämiseen, sitä syvällisempiä vaikutuksia voi odottaa prosessilta.

Solmuneuvontapaketin hinta on 890 - 990 € riippuen tapaamiskertojen määrästä. Hinta maksetaan kahdessa erässä, 400 € prosessin alkaessa ja loput prosessin puolessa välissä.

Työnohjaus

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaukseen hakeudutaan yleensä joko omasta tai esimiehen aloitteesta, kun työkuormituksesta selviämiseen tarvitaan uusia keinoja. Työnohjaus antaa tilaisuuden pohtia työn perustehtävää ja omaa tapaa toteuttaa sitä. Näin se vahvistaa ohjattavan ammatti-identiteettiä ja varmistaa hänen työnsä laatua.

Mitä enemmän on kyse yksilön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta, sitä perustellumpaa on käydä yksilötyönohjauksessa. Erityisesti sosiaali-, terveys- ja koulutusaloilla tulisi työnohjauksen olla osa työterveyden ylläpitämistä.

Kun on tarve kehittää tiimihenkeä, työyhteisön yhteneviä työtapoja tai tukea koko yhteisön muutosprosessia tai ratkaista konflikteja, valitaan ryhmätyönohjaus. Ammatillinen kasvu on olennainen osa työnohjausprosessia ohjausmuodosta riippumatta.

Kriisitilanteissa voidaan käyttää ensiavun luonteista työnohjausta.

Työnohjauksen kokonaiskesto ja sisällölliset tavoitteet sovitaan yhdessä ennen työnohjauksen aloittamista. Samalla sovitaan myös miten prosessin tuloksista raportoidaan.

Työnohjausta harkitsevat työyhteisöt voivat hyötyä siitä, että järjestään ensin jaksamiseen ja työilmapiiriin liittyviä luento tai keskustelua aktivoiva tilaisuus.

Kenelle?

• Yksilöille
• Työyhteisöille ja työryhmille joko samalla työpaikalla työskenteleville tai eri työpaikoilla samanlaista työtä tekeville
• Vertaistukea tai vapaaehtoistyötä tekeville yksilö- tai ryhmätyönohjaus
• Lyhyt kriisityönohjaus yksilöille, tiimeille tai työyhteisöille

Hinta määritellään aina neuvotellen työnantajan kanssa ohjauksen yksityiskohtaiset ehdot huomioon ottaen. Työnohjaus on arvonlisäverotonta palvelua osana työntekijöiden terveydenhuoltoa.

Kurssit ja yleisötilaisuudet

Kurssit ja laajemmat koulutukset suunnitellaan aina yhteistyössä tilaajan kanssa. Ne voivat olla yksittäisiä luentoja, vuorovaikutteisia tilaisuuksia tai pidempiä koulutuksellisia kehittämisprosesseja. Seuraavat ovat esimerkkejä mahdollisuuksista.

Ammattilaisille, jotka työskentelevät lapsensaamisvaihetta elävien kanssa mm. seuraavista teemoista:
• Menetykset lapsiperheessä
• Kriisit lapsensaamisvaihetta elävässä perheessä
• Lapsettomuus ja sen jälkeinen perheeksi tulo
• Raskausajan, imetyksen ja synnytyksen psykologia

Työyhteisöille järjestettävistä työhyvinvointiin liittyvistä tilaisuuksista enemmän kohdassa Työnohjaus.

Yhdistyksille, jotka järjestävät vertaistukea kohderyhmilleen ja haluavat vahvistaa vapaaehtoistensa osaamista ja jaksamista.

Yleisöluennot ennaltaehkäisevän mielenterveyden aiheista, esim.

• Omat keinot edistää mielen hyvinvointia
• Resepti hyvään uneen
• Selviytyminen kriisitilanteissa
• Miten vahvistaa jaksamista
• Yhteisöllisyyden edistäminen
• Perheen kriisit

Hinta neuvotellaan jokaisesta koulutustehtävästä erikseen.

Kriisit ja menetykset

Milloin tahansa kuka vain voi joutua kriisitilanteeseen, jossa kokee hämmennystä ja ahdistusta. Tilanteessa stressin fyysinen voimakkuus voi yllättää. Kriisistä selviää sitä paremmin, mitä nopeammin hakee apua. Ota siksi rohkeasti yhteyttä. Pyrin järjestämään vastaanottoajan mahdollisimman pian, tarvittaessa illalla tai viikonloppunakin. Lapsensa menettäneille on myös mahdollisuus osallistua sururyhmään.

Apua on hyvä hakea esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
• Läheisen vakava fyysinen tai henkinen sairastuminen
• Oma sairastuminen
• Parisuhdekriisi
• Raskauden keskeytyminen
• Lapsen kuolema
• Läheisen itsemurha
• Muu läheisen kuolema
• Työttömyys

Yksilökäynti 80 €/1½ h, pari- tai perhekäynti 115 €/1½ h.

Linkkejä

 • Parisuhdekeskus kataja ry
 • Itsemurhan tehneiden läheiset ry Surunauha
 • Lapsensa menettäneiden yhdistys käpy ry
 • Omaiset Mielenterveystyön tukena ry
 • Kun saadaan lapsi

  Lapsen odotuksen ja synnytyksen oletetaan olevan pääosin antoisa elämänvaihe. Lapsen saaminen nostaa kuitenkin pintaan kaikenväriset tunteet, myös aiempien elämänvaiheiden hankalat puolet. Tällaisia asioita on hyvä käsitellä vastaanotolla.
  Lisäksi lapsen saamisen käännekohtaan kytkeytyy usein muutoksia muilla elämänalueilla kuten työn ja kodin vaihdoksia. Silloin on vaarana kuormittua liikaa ja tilanne voi kriisiytyä. Kriisien käsitteleminen mahdollisimman nopeasti säästää voimavaroja pitkällä aikavälillä.

  Raskausaikana

  Natale tarjoaa synnytysvalmennusta yksilöllisesti, pareille, naisryhmille tai pareista muodostetuille ryhmille. Ryhmissä käyntikerran hinta on noin 30 €/osallistuja. Hinta riippuu mm. osallistujamäärästä ja ryhmän pituudesta.

  Synnytyshuolien ja -pelkojen vaivaamille tukea yksilöllisesti tai ns. Rentukka-ryhmässä.

  Terapiaa (ks. myös Terapia-osio)
  • kun odottaja tai puoliso ovat masentuneita
  • kun raskaus on alkanut menetyksen jälkeen tai lapsettomuushoidoilla
  • kun edellinen synnytys oli traumaattinen
  • kun parisuhde on kriisissä
  1½ h käynnin hinta 80 €/yksilö ja 115 €/pari

  Vauvan synnyttyä

  Imetystukea vastaanotolla tai kotikäyntinä, hinta 65 €/1½ + matkat

  Terapiaa (ks. myös Terapiaosio)
  • kun masennus tai unihäiriöt kuormittavat
  • kun tuntee häiritsevän voimakasta uupumusta
  • kun synnytyskokemus oli traumaattinen

  Vauvahieronnan ohjaus
  Yksilöllisesti perheelle tai ryhmässä. Molemmat vanhemmat mielellään mukaan. Idea: kerää ystäväpiiristäsi tai naapurustosta vauvaperheet kotiisi ryhmäohjaukseen, jolloin saat alennusta omaan osuuteesi.
  Hinta 3-6 vauvan ryhmässä 30 €/vauva

  Linkit

 • Mannerheimin Lastensuojeluliitto www.mll.fi
 • Väestöliitto www.vaestoliitto.fi
 • Keski-Suomen ensi- ja turvakoti www.ksetu.fi
 • Suomen Monikkoperheet www.suomenmonikkoperheet.fi
 • Imetyksen tuki ry www.imetys.fi
 • Aktiivinen Synnytys www.aktiivinensynnytys.fi
 • Tietoa synnyttäjälle www.ksshp.fi, synnytysyksikkö
 • Lapsettomuus

  Terapia

  Kun lasta ei yrityksistä huolimatta ala kuulua,on tavallista hakeutua lääketieteellisen avun piiriin vasta pitkän ajan kuluttua. Henkistä tukea parit hakevat vasta monien tutkimuksissa ja hoidoissa koettujen vastoinkäymisten jälkeen. Terapiakäynnit hyödyttäisivät kuitenkin jo alkuvaiheissa, kun lapsettomuus on vasta mahdollinen uhka. Käynneillä työstetään mm. pelkoja niin, että pari vapautuu tekemään hoitoprosessin ja oman perhetulevaisuuden vaatimia ratkaisuja.

  Lapsettomuudessa koetaan samanaikaisesti sekä toistuvia menetyksiä, että yritetään ratkaista yhä uudelleen, mitä ja milloin halutaan seuraavaksi. Ratkaisujen harkitseminen kysyy voimavaroja, jotka voivat olla vähissä. Tässä tilanteessa on hyvä saada tukea aiheeseen pitkään perehtyneeltä asiantuntijalta. Terapeuttisessa keskustelussa kartoitetaan kokonaiselämäntilanne eri ratkaisuvaihtoehtoja miettien, joko yksin tai parina.

  Tuki hedelmöityshoitojen aikana

  Hedelmöityshoitoprosessissa on monia käänteitä: johtopäätökset tutkimustuloksista, mitä hoitomuotoja halutaan valita, mitä merkitsee tarve käyttää lahjasukusoluhoitoja jne.

  Terapiasta hyötyy myös hoitovaiheen päätyttyä, kun siirrytään joko adoptio- sijaisvanhemmuus- tai kahden elämisen vaiheeseen.

  Hinta 1½ tunnin käynnistä 80 €/yksilö ja 115 €/pari. Alennus pidemmästä terapiasta ja Simpukkayhdistyksen jäsenille 5 €/kerta

  Hedelmöityshoitolain edellyttämä lahjasukusoluneuvonta

  • pareille, joilla ei ole toisen puolison tai kummankaan sukusoluja
  • naispareille
  • yksin hoitoihin hakeutuville (tarvitaan aina lausunto)
  • kaikille kaksi neuvontakäyntiä

  Hinta parit 115 €/2 h käynti ja yksilöt á 80 €/2 h käynti

  Jotkut klinikat edellyttävät kaikilta asiakkailta lausuntoa. Lausunnon hinta on 75 €.

  Vertaistukiryhmät

  • hedelmöityshoidoissa käyville
  • sijaisvanhemmuutta harkitseville
  • adoptiota harkitseville

  Vertaistukiryhmissä hinta on noin 30 €/kerta/osallistuja, hinta riippuu mm. osallistujamäärästä ja ryhmän pituudesta

  Linkit

 • Lapsettomien yhdistys Simpukka ry
 • Hedelmöityshoitolaki
 • Jyväskylän kaupungin perhesuunnitteluneuvola
 • Lapsettomuusklinikka In-tiimi
 • Adoptioperheet ry
 • Sijaisvanhemmaksi ryhtymistä harkitsevat
 • Minustako perhehoitaja?
 • Adoptioprosessista, sijais- ja tukiperheistä
 • Kansainvälinen adoptio ja kummitoiminta
 • Muistelupaokka Hietakehto Jyväskylässä